Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Monique de Hont, Natural HorseMo.

Artikel 1: Definities
1. Monique de Hont, Natural HorseMo, de dienstverlener, gevestigd te Oosteind, KvK-nummer 71335803, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Natural HorseMo.
2. De wederpartij van Natural HorseMo wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
3. Partijen zijn Natural HorseMo en opdrachtgever samen.
4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden,
overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens Natural HorseMo.
2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.
3. De overeenkomst bevat voor Natural HorseMo steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

Artikel 3: Verantwoordelijkheden opdrachtgever
1. Afname van diensten alsmede deelname aan evenementen geschiedt uitsluitend op eigen risico.
2. Tijdens het afnemen van diensten alsmede deelname aan evenementen is het dragen van een veiligheidscap en stevige schoenen verplicht. Natural HorseMo kan de deelnemer hierop wijzen, wat geen verplichting is vanuit Natural HorseMo en/of vanuit deze voorwaarden.
3. Natural HorseMo is geen vervanging van een dierenarts, osteopaat, of welke vorm van zorg van het dier dan ook.
4. De opdrachtgever informeert Natural HorseMo volledig over de gezondheidstoestand van het paard.
5. De opdrachtgever of een afgevaardigde daarvan is ten alle tijden aanwezig tijdens de training.
6. Paarden dienen te zijn gevaccineerd volgens de daarvoor geldende regels van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS).
7. Opdrachtgever is zich bewust van de onvoorspelbaarheid en eventuele risico´s die het werken met paarden met zich mee brengt en zal daarom ten alle tijden veiligheidsaanwijzingen van Natural HorseMo opvolgen of uitvoeren.

Artikel 4: Betaling
1. Facturen en betaalverzoeken moeten binnen 14 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt.
2. Betaling vindt plaats in contanten, dan wel door een overmaking van het verschuldigde bedrag door middel van een digitaal betaalverzoek, dan wel middels overmaking op het in de factuur aangegeven bankrekeningnummer.
3. Betaalt opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is Natural HorseMo gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
4. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal Natural HorseMo tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de
opdrachtgever. Wanneer opdrachtgever in verzuim is, is hij wettelijke rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan Natural HorseMo. De incassokosten worden berekend aan de hand van het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Natural HorseMo op de opdrachtgever
onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door Natural HorseMo, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Natural HorseMo te betalen.

Artikel 5: Prijzen
1. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijzen zijn inclusief de verschuldigde btw, tenzij anders overeengekomen.
2. Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.
3. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het tarief wordt
berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Natural HorseMo, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend
uurtarief is overeengekomen.

Artikel 6: Intrekking opdracht
1. Het staat opdrachtgever vrij om de opdracht aan Natural HorseMo op elk gewenst moment te beëindigen.
2. Wanneer opdrachtgever de opdracht intrekt, is opdrachtgever verplicht het verschuldigde loon en de gemaakte onkosten van Natural HorseMo te betalen.

Artikel 7: Uitvoering van de overeenkomst
1. Natural HorseMo voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
2. Natural HorseMo heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na mondeling of schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot.
4. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat Natural HorseMo of ingeschakelde derden tijdig kan beginnen aan de opdracht.
5. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat aan alle voorwaarden gesteld in offerte van Natural HorseMo en of derden is voldaan.

Artikel 8: Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Natural HorseMo in de nakoming van enige verplichting jegens
opdrachtgever niet aan Natural HorseMo kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Natural HorseMo onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Natural HorseMo kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan Natural HorseMo niet aan zijn verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Natural HorseMo niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
3. Natural HorseMo is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Natural HorseMo als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 9: Verzekering
1. De opdrachtgever is jegens Natural HorseMo aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, zijn gezinsleden, zijn gasten en zijn dieren.
2 De opdrachtgever dient al zijn roerende zaken, waaronder inbegrepen zijn paard, op basis waarvan de dienstverlening van Natural HorseMo betrekking heeft, zelf te verzekeren tegen brand, diefstal, overlijden, gebrek in arbeid en andere schade. Alsmede dient hij, met betrekking tot zijn paard, op basis waarvan de dienstverlening van Natural HorseMo betrekking heeft, een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten en deze in stand te houden. Deze aansprakelijkheidsverzekering dient het risico van het bezig van het paard te verzekeren, tevens wanneer het paard bij derden is gestald en/of door derden wordt getraind.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van Natural HorseMo voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of
tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is ter aller tijde beperkt tot het bedrag waarvoor Natural HorseMo zich voor dergelijke schadeveroorzakende
gebeurtenissen kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking kan worden verleend.
2. Natural HorseMo is slechts dan ten opzichte van de opdrachtgever aansprakelijk voor schade indien aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door
handelingen door of namens Natural HorseMo, die in ernstige strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de uitoefening van het bedrijf dient te worden
betracht.
3. Natural HorseMo is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op terrein van opdrachtgever of terrein van derden en evenmin voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de door Natural HorseMo aangeboden diensten.

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op deze overeenkomst tussen Natural HorseMo en opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd.
2. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige
bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 13: Aanvulling webshop
1. U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 7,25 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@naturalhorsemo.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.


No, thanks!